Rätten till din journal.

Under den tid som du är inskriven här dokumenteras olika saker som har samband med din behandling hos oss i form av journalanteckningar. Beslut som fattas och viktiga händelser under denna tid noteras i dessa. Detta måste göras enligt socialtjänstlagen.

Detta som sägs ovan betyder att journalanteckningar skrivs regelbundet. Detta innebär att såväl du själv och ev. företrädare, våra uppdragsgivare samt personal kan följa hur din situation utvecklats under tiden hos oss.
Detta är viktigt för att vi ska kunna ge dig rätt stöd i din utveckling.

Andra dokument som kan finnas i vår pappersakt hos oss är utredningar, placeringsavtal, vårdplan, genomförandeplan, socialtjänstens utredning, eventuella utlåtanden som gjorts av oss, rapporter till uppdragsgivaren m.m.

Dokumentationen sker med hjälp av dator och dokumenten skyddas så att ingen obehörig kan komma åt dom. Du har rätt att när som helst begära att få ta del av dokumentationen i din akt. Detta kan ske genom att du får läsa dokumentationen eller att du får utskrifter eller kopior av önskade dokument. Om du anser att någon uppgift i dokumentationen är felaktig har du rätt att få detta antecknat i akten.

Du kan läsa i socialtjänstens 11:e kapitel, där det står följande:

5§ (Dokumentation)
Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling skall dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse.
Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.


6§ (hänsyn till den enskildes integritet)
Dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes integritet. Den enskilde bör hållas underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom eller henne.
Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentation är oriktig skall detta antecknas.