Systemisk inventering
Systemisk inventering är en metod utvecklad av Hardy Olson för att undersöka en klients
problem i förhållande till personer i hans sociala nätverk och hans upplevelse av sin
livssituation. Metoden är en hjälp i att vara en nyfiken upptäcksresande. det man kommer
fram till vid systemisk inventering skapas i dialog med klienten och avser att ligga till grund
för förändringsarbete.

Teoretisk utgångspunkt

Systemisk inventering har sin grund i systemiskt tänkande. Några av de viktigaste idéerna i detta är:

En människa är ett levande system, bestående av flera delsystem, som samspelar med  i många och ingår andra system

En människa är ömsesidigt beroende av den biologiska och sociala miljö som hon är en del av.

Det finns ingen objektiv verklighet som kunskap och sanning kan utgå ifrån; sanning är en social överenskommelse.

Människor skapar den verklighet som de upplever i relationer med andra människor där språk används.

En observatör påverkar och påverkas dels av det han observerar, dels av sitt eget observerande.

En människa kan bara utföra och uppleva sådant som är förenligt med henne som unik individ.

Människor och mänskliga relationer är oförutsägbara.

Innehåll

En systemisk inventering inleds med sammanhangsmarkering. Därutöver innefattar den följande moment:

utvidgad problembeskrivning
riskbedömning
beskrivning av sociala färdigheter
kartläggning av relationer, inkl. systemisk nivåanalys
beskrivning av avgörande domäner
beskrivning av mönster
resursinventering
ekologisk kontroll

_________________________________________________________________


Systemisk inventering ingår i Systemisk korttidsintervention, men kan även göras fristående. Syftet är att kartlägga en persons förutsättningar för förändringar i förhållande till sin sociala omgivning.

Systemisk inventering kan kombineras med de flesta behandlingsmetoder. Det utgör också en solid grund för framtida planering och insatser.

Systemisk korttidsintervention (SKI) har sin grund  i systemiska, interaktionistiska och lösningsorienterade idéer, och är influerad av NLP, EMDR, KBT och modern stressforskning. SKI är en modell för effektivt utrednings- och förändringsarbete inom barn-, ungdom- och vuxenpsykiatrin utvecklad av Hardy Olson - i samarbete med Christer Telléus, Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg.

Centralt i SKI är tydlighet när det gäller uppdrag och arbetsmetoder, respekt för den enskilda individen och förståelse för mellanmänskliga proesser.

SKI är skapad för att vara förenlig med redan etablerade psykoterapi- och behandlingsmodeller.