Behandlingsstruktur vid Villa Skogshyddan.

Studiebesök

Vanligtvis kommer socialtjänsten tillsammans med klienten för att se och få en muntlig information om behandlingshemmet. Klienten har möjlighet att ställa frågor utifrån sin problematik och få svar om hur behandlingshemmet möter och arbetar med dessa frågor.

 

Introduktions- och bedömningsfas

Klienten förväntas vara avgiftad vid inskrivning.

 

- Social fas, klienten bor på behandlingshemmet och möter övriga klienter och personal. Klienten tar del och lär sig behandlingshemmets struktur.

 

- Vår bedömning utgår från socialtjänstens utredning. Intervju enligt ASI. Bedömning görs i samråd med socialtjänst och klient. Bedömnings fasen leder till en individuell genomförandeplan.

 

Behandlingsfas

Beroende på den individuella behandlingsplanen kan klienten erhålla följande:

 • Miljöterapeutiskt behandlingsarbete.
 • Psykoterapi.
 • Schematerapi.
 • Screening av neuropsykiatrisk problematik och vid behov remittering till primärvård och psykiatri.
 • Psykiatrisk konsultation.
 • Vid behov görs somatisk bedömning på vårdcentral. Vid tandproblematik används folktandvård.
 • Klient utredd av beroendeenhet kan erhålla substitutionsbehandling i samarbete med beroendeenhet och Närhälsa.
 • Öronakupunktur enligt modell NADA.
 • Fritidsaktiviteter med bas i kommunens erbjudande till kommunens invånare som tränings- och simhall och kultur som bibliotek med närgränsade områden.

 Återfall leder inte alltid regelmässigt till utskrivning. Adekvat medicinering används.

 

 

Utslussningsfas

Klienten anpassas till ett liv utanför institutionen. Utslussningsfas kan innehålla:

 • Social träning.
 • Boendeträning vid behov.
 • Nätverksstöd.
 • Delaktighet att hjälpa klienten söka bostad.
 

Eftervårdsfas

Använder individuella lokala insatser på klientens hemmaplan. Klienten kan kontakta behandlingshemmets telefonjour och uppföljningsmöten hålls varannan månad på klientens hemort.